Vedtægter for Lejerforeningen Maglelund

§ 1
Foreningens navn er Lejerforeningen Maglelund. Dens hjemsted og område er Maglelund, Tranemosegård, Brøndby Strand.

 

§ 2
Foreningen der er upolitisk, er en afdeling af Lejernes Landsorganisation og underkastet organisationens love

 

§ 3
Stk. 1 Dens formål er at varetage Lejernes interesser, såvel ved almindelige afgørelser, som i enkelte tilfælde over for boligselskaber og myndigheder.

Stk. 2 At varetage medlemmernes interesser over for boligselskabet bla. gennem forhandlinger med dette, samt retsforhold mellem boligselskab og lejer eller forslag om ved særlig lovgivning at sikre lejerne rimelige lejekontrakter.

 Stk. 3 At varetage lejernes interesser evt. at forhindre salg af boliger i Maglelund, hvis det ikke er til de tilbageboende lejeres interesse.

Stk. 4 Bestyrelsen er berettiget til at antage fornøden juridisk assistance og til at yde vederlag til særlig sagkyndige uden for bestyrelsen.

 

§ 4
Stk.  1 Medlemmer af Lejerforeningen Maglelund kan enhver lejer der bor i Maglelund blive. Medlemskabet gælder alle der er registrerede på adressen.

Stk. 2 Kontingentet fastsættes på Generalforsamlingen, og betales over huslejen månedligt.

 

§ 5
Stk. 1 Regnskabsåret er kalenderåret. Der udfærdiges et drift og et statusregnskab, der revideres inden den ordinære generalforsamling og præsenteres på generalforsamlingen til godkendelse.

Stk. 2 Kassereren er ansvarlig for de betroede midler. Beløb over 1.000,-kr. indsættes i banken, beløb kan kun hæves med formandens og kassererens underskrift i fællesskab. Bestyrelsesmedlemmerne modtager for udgifter en godtgørelse.

 

§ 6
Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen leder med den fornødne assistance foreningens daglige forretningsgang.

Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede og den afgøre sagerne ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed i bestyrelsen er det formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan efter frit skøn overdrage visse dele af sin myndighed, for 1 år ad gangen, til et indenfor bestyrelsens midte valgt forretningsudvalg. For dette forretningsudvalgs virksomhed vedtager bestyrelsen de nærmere regler.

Stk. 3 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen foretager selv konstituering af næstformand og sekretær og bestemmer ved valg særlige funktioner som f.eks. agitationsleder, vurdering - og skønsmænd m.v.

Stk. 4 Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

 

§ 7
Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens anliggende.

 

§ 8

Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetæller.
Bestyrelsens beretning.
Regnskab.
Indkommende forslag.
Valg til bestyrelsen.
a valg af formand i ulige år
b valg af kasserer i lige år
c valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
d valg af 1 bestyrelsesmedlem i lige år
e valg af 2 suppleanter for 1 år
f valg af revisor i ulige år
g valg af revisorsuppleant for 1 år
Eventuelt
Formand og kasserer må ikke have samme adresse.

§ 9
Stk. 1 Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af tid og sted og med mindst 3 ugers varsel af formanden. Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, må for at blive opført på dagsordenen senest 14 dage inden generalforsamlingen indleveres skriftligt til formanden med forslagsstillerens underskrift. 8 dage før generalforsamlingen skal forslagene offentliggøres ved opslag eller brev. Hvis et forslag skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagsstilleren eller en stedfortræder med skriftlig tilkendegivelse være til stede.
Man skal kunne dokumentere medlemskab via. husleje kvittering.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen finder anledning dertil eller når mindst 25% af medlemmerne forlanger det og opgiver de emner, der ønskes behandlet.

 

§ 10 
Stk. 1 Hver husstand har to stemmer. Alle myndige medlemmer af husstanden har adgang til generalforsamlingen. Der kan stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt stemmeflertal i de på dagsorden opførte sager. Afstemningen sker ved håndsoprækning med mindre skriftlig afstemning bliver forlangt. Personvalg kun ved skriftlig afstemning.

Stk. 2 Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol. Protokollen underskrives af sekretær, formand og dirigent. Referat af generalforsamlingen udsendes til foreningens medlemmer evt. i lejerblad senest 2 mdr. efter generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 11
Stk. 1 Til vedtægtsændringer kræves der, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer, erklærer sig herfor. Forslag til vedtægtsændringer kan ikke behandles på en generalforsamling med mindre det er opført på dagsorden, og ændringsforslag kan kun stilles inden for forslagets ramme.

Stk. 2 Foreningens opløsning kan kun ske, når mindst 2/3 af samtlige medlemmer ved en efter generalforsamling skriftlig foretaget urafstemning stemmer herfor.

 

§ 12
Dersom lejerforeningen opløses beslutter generalforsamlingen hvem midler og ejendele, efter betalt gæld, skal gå til.