Generalforsamlings referater for Lejerforeningen Maglelund.

 

 

 

generalforsamling 2022 søndag den 15. Maj 2022 kl. 10.00

 

Dagsorden

Referat

1. Valg af dirigent

 David blev valgt

2. Valg af referent

 Finn blev valgt

3. Valg af stemmetællere

Stine Hanne John

4. Beretning

Vedtaget

Under punktet møde med klubberne havde Kort & godt ansøgt om en vaskemaskine til 8000 – 12000 kr. formanden for Kort & godt havde lovet at komme med et regnskab så lejerforeningen kunne vurdere om der er behov for tilskud når kassereren Hanne Miller kom fra ferie, det skete ikke, derfor nej.

Hanne mente ikke at Lejerforeningen havde gjort nok for at komme i kontakt med kassereren eventuelt et brev i postkassen eller lignede.

Samarbejde om fælles kontor, hvor Lejerforeningen havde udbedt sig et møde med en repræsentant fra afdelingsbestyrelsen uden at det var blevet til noget.

Merete siger at det kun kan blive til noget vis hele afdelingsbestyrelsen kommer med til mødet.

5. Regnskab 2021

 Vedtaget

6. Indkomne forslag (Herunder fastsættelse af kontingent)

 Kontingent uændret.

 Der indkøbes en bærbar computer, til it arbejde i bestyrelsen. Vedtaget

7. Valg ifølge vedtægterne

 

Formand for 1 år

 Valgt blev Erik uden modkandidater

 Kasserer for 2 år

 Valgt blev Kim Hansen

Bestyrelsesmedlem for 2 år

 valgt blev Finn Petersen

Bestyrelsesmedlem for 1 år

 Valgt blev Stine med 59 stemmer

Rene med 40 stemmer blev ikke valgt

2 Suppleanter for 1 år

 Valgt blev Per Nielsen med 86 stemmer

Valgt blev Rene Jørgensen med 79 stemmer

 Bjarne med 22 stemmer blev ikke valgt.

Revisor for 2 år

Valgt blev Jean Aubert

Revisor-suppleant for 1 år

Valgt blev Rie

8. Eventuelt

 Der var ikke noget til dette punkt.

 

 

----------------------------------------                                                        ------------------------------------------

Referent Finn Petersen                                                                  dirigent David Lak


Referat af extraordinær generalforsamling vedrørende regnskab 2020
Den 25. november 2021 kl. 18
i selskabslokalerne Maglelund 48, kld.

Dagsorden

 Referat

1. Valg af dirigent

 Erik Andersen blev valgt.

9 lejemål var til stede.

2. Valg af referent

 Finn

3. Valg af stemmetællere

Alle

5.  Regnskab 2020

 

 Godkendt af alle.

Erik forklaret at covid 19 tilskud til klubberne på 10.000 kr. var flertallet af bestyrelsen til at starte med imod da de fleste af medlemmerne ikke er medlemmer af lejerforeningen

men afdelingsbestyrelsen ville så betale en bus næste gang Lejerforeningen skulle på tur så vi ville få pengene tilbage på den måde.

                                                      

------------------------                                                                                                   ---------------------------

Referent Finn Petersen                                                                                             dirigent Erik Andersen

 


Referat af generalforsamling 2020/21

torsdag den 30. september 2021

 

Dagsorden

Referat

1. Valg af dirigent

 

David

2. Valg af referent

 

Finn

3. Valg af stemmetællere

 

Anne, Stine, Annalise

4. Beretning

 

Taget til efterretning

5. Regnskab 2019

    Regnskab 2020

Regnskab 2019 vedtaget.

Regnskab 2020 ikke vedtaget, der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det punkt på dagsorden.

6. Indkomne forslag (Herunder fastsættelse af kontingent)

Der er ingen indkomne forslag.

Uændret kontingent 25. kr. pr. måned.

7. Valg ifølge vedtægterne

 

Formand for 2 år

Valgt blev Allan Nielsen uden modkandidat

Kasserer for 1 år

Valgt blev Kim Hansen uden modkandidat

Bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Valgt blev Leni Hviid  & Erik Andersen uden modkandidat

Bestyrelses- for 1 år

Kampvalg Finn & Stine stillet op

Finn Petersen blev valgt med 66 stemmer og Stine fik 35 stemmer. 1 ugyldig stemme

Suppleanter for 1 år

Valgt blev Per Nielsen & John Pejtersen uden modkandidater

Revisor for 2 år

Jean Aubert

Revisor-suppleant for 1 år

Agnes Blichfeldt

8. Eventuelt

Bestyrelsen henstilles til at gøre det bedre næste gang af forsamlingen.

 

Dirigent                                                                                Referent

 David Lak                                                                            Finn Petersen

 

----------------------------------                                                   ----------------------------------


Generalforsamlingen den 24. april 2019 kl. 18:00

i selskabslokalerne Maglelund 48 kld.

 

Dagsorden

Referat

1. Valg af dirigent

Ad 1: Dorthe Larsen

2. Valg af referent

Ad 2: Allan Nielsen

3. Valg af stemmetællere

Ad 3: Ina Hansen og Dian Aubert. Der var 33 husstande repræsenteret, heraf 13 via fuldmagter. 66 stemmesedler var udleveret

4. Beretning

 

Ad 4: Den afgående formand Hanne Miller redegjorde for årets aktiviteter, herunder juletræsfest, fastelavn og busturen til Andelslandsbyen i 2018 og beklagede, at der ikke endnu havde været kræfter til at gennemføre et medlemsarrangement i 2019.

Under beretningen blev der taget en diskussion om den ubegrænsede ret til at bære fuldmagter, da Allan Nielsen mente, at det ikke var demokratisk og ikke burde være muligt, at ikke-fremmødte kunne have et flertal på en generalforsamling. Han foreslog derfor, at der ved næste generalforsamling blev taget en afstemning om antallet af fuldmagter. Flere gav udtryk for at 1 eller 2 fuldmagter pr. husstand måtte være nok. Erik Andersen ønskede at fastholde det ubegrænsede antal fuldmagter, fordi der var tale om en frivillig forening, hvor der betales kontingent, og så bør alle medlemmer også have ret til at stemme, hvilket blev støttet af Harald Netzov, der foreslog at der indføres urafstemning.

Sagen vil blive taget op på næste generalforsamling.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

5. Regnskab

 

Ad 5: Kassereren Dorthe Larsen gennemgik regnskabet der viste et overskud på 15..248,50 kr. og en balance på 58.127,65 kr. Medlemstallet i 2018 var 118,89 i gennemsnit.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt

6. Indkomne forslag

Ad 6: der var ingen forslag

7. Valg af formand

Ad 7: Valgt blev Allan Nielsen uden modkandidat

8. Valg af 2 bestyrelses-medlemmer for 2 år

Ad 8: Valgt blev Leni Hviid og Erik Andersen uden modkandidater

9. Valg af 2 suppleanter

for 1 år

Ad 8: Valgt blev John Pejtersen og Per Nielsen uden modkandidater

10. Valg af revisor for 2 år

Ad 8: Valgt Dian Aubert uden modkandidat

11. Valg af revisor-suppleant for 1 år

Ad 8: Valgt blev Agnes Blichfeldt uden modkandidat

12. Eventuelt

Ad 8: Der udspandt sig en længere debat om en medlemsaktivitet, som både kunne være en fest eller en bustur. Flere beklagede, at de ikke længere havde kræfter til at lave større arrangementer. Den nyvalgte bestyrelse vil indkalde til et møde om ideer og forslag til en aktivitet alt efter hvor mange frivillige, der har lyst til at give en hånd med.

Den nyvalgte formand lovede at forbedre kommunikationen, at sikre at alle tilflyttere også fik viden om vores klubaktiviteter, at bestyrelsen vil fokusere på istandsættelse ved til og fraflytning, så de var bedre til at deltage i syn og rådgive medlemmerne.

Derudover vil det også blive overvejet hvordan vi kan sikre en bedre renholdelse af toilet-ventilationen, så vi mindsker faren for at få skimmelsvamp.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og der blev serveret lækre sandwich samt en øl eller vand til de fremmødte deltagere.

 

 

  1. maj 2019

Dirigent                                                                         Referent

Dorthe Larsen                                                              Allan Nielsen

 

___________________                                            ___________________

 

 


Referat fra Maglelunds Lejerforeningen’s generalforsamling
Lørdag d. 21. april 2018

Hanne Miller startede med at byde velkommen.

Valg af dirigent: Jørgen Rækby blev valgt
 
Valg af referent: Birgit Jeppesen blev valgt
 
Valg af stemmetællere: John og Ulla blev valgt
 
Inden ordet gik videre til formanden, fortalte Jørgen, at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt varslet. Samt, at der var 30 stemmeberettigede, ikke så mange tilstede, men flere fuldmagter.
 
Beretning: Hanne indledte med at fortætte, at man ikke have afholdt sommerfest, men at man havde en tur til Lübeck d. 2. december, her var der 37-38 deltagere og alle havde en dejlig tur med julemarked, shopping samt frokost.
Årets juletræsfest blev afholdt i Brønden d. 10. december med nogle af de øvrige lejerforeninger i strandområdet.
Traditionen tro blev der afholdt fastelavnsfest i Maglelund i februar måned, til glæde for de små poder, det var selvfølgelig koldt som det plejer at være, men alle havde en hyggelig dag.
 
Det har været et roligt år, der har ikke været noget som bestyrelsen har skulle håndtere i det forgangne år.
Hanne efterlyste forslag til arrangementer/ udflugter etc.
Lejerforeningens hjemmeside er opdateret med billeder af bestyrelsen, men der mangler en del endnu, men det arbejdes der videre med.
Der var ingen spørgsmål til beretningen, som derefter blev enstemmigt vedtaget.
 
Regnskab: Dorthe fremlagde regnskabet, som blev enstemmigt vedtaget.
Indkomne forslag: der var ikke kommet nogen forslag
 
Valg af kasser:  Dorthe Larsen genopstiller og blev genvalgt.
 
Valg af 1 bestyrelsesmedlem: Her opstiller
Allan Nielsen, Finn Petersen, Helge Christiansen
Allan 7 stemmer, Finn 42 stemmer og Helge 9 stemmer, 2 blanke stemmer, så Finn bliver valgt.
 
Valg af 2 suppleanter:  Her genopstiller Poul Andersen, som bliver genvalgt, Samt Allan Nielsen, som bliver valgt.
Valg af revisor suppleant for 1 år:  Tom Handsdal genopstiller og blev genvalgt.
 
Eventuelt: Birgit foreslog en evt. udflugt kunne Nyvang ved Holbæk måske være en mulighed.
 
Dirigent : Jørgen Rækby                                                        Referent: Birgit Jeppesen       
 

 


 

General forsamling i lejrforeningen                                                                                                   22.04.2014
 
Jørgen starter med at byde velkommen.                                     Der er 21 fremmødte - Der er 42 stemmer
Valg af dirigent: Lars Olsen
General forsamlingen er lovlig indkaldt 3 uger før.
Stine Larsen er valgt til referent.
 
Bestyrelsens beretning:
•Også i 2013 blev sommerfesten en succes, og vi håber at vi også i 2014 for stablet en sommer fest på benene evt. med begyndende loppemarked.
 
•Bakketuren blev til trods for nogle få regndråber også en succes.
 
•På trods af det lave fremmøde ved årets fastelavnsfest blev det dog en succes.
 
•Årets Tyskland/Lalandia blev også i år en succes.
Der er blevet gjort opmærksom at man ikke mener at kunne se lejerforeningen være aktiv i maglelund.  Dette er dog ikke tilfældet, da lejerforeningen blandt andet står for før og efter syn af lejlighederne i maglelund samt alle de gode ture vi har haft i årets løb.
 
Regnskab: 
Dorthe fremlægger regnskab og der er et beskedent underskud, grundet de mange arrangementer.
Regnskabet er enstemmigt vedtaget.
Indkommende forslag:
Der er 4 indkommende forslag der ikke har relevans for lejerforeningen, så disse er blevet sendt videre til afdelingsbestyrelsen.
 
Valg:
Valg af kasser:
Dorthe Larsen genopstiller
Dorthe Larsen valgt
Valg af 1 Bestyrelses medlem:  
David Lak genopstiller
David Lak valgt
Valg af 2 suppleanter:  
Laila Leib og Poul Andersen genopstiller
Laila Leib og Poul Andersen er genvalgt
Revisor suppleant   
Leni Hviid Larsen opstiller
Leni Hviid Larsen valgt
Evt.  Dorthe Larsen svare på spørgsmål angående vandmålere. Og dette punkt skal tages op i afdelingen.
 

 


 

Referat fra generalforsamlingen i Lejerforeningen

onsdag den 25. april 2012

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent (David Lak blev valgt)
  2. Valg af referent (Laila Lieb blev valgt)
  3. Valg af stemmetællere (bliver valgt, hvis der er behov)
  4. Bestyrelsens beretning:

Formanden fortalte om året der er gået, hvor der er blevet afholdt fastelavnsfest, en tur til Middelaldercentret, som desværre blev aflyst grundet manglende tilslutning.

 Ligeledes blev det sagt, at vi er kommet godt over oversvømmelserne fra sidste sommer i Maglelund.

Der blev også afholdt loppemarked med fest, hvor der var stor tilslutning fra mange beboere.

 Det blev også nævnt, at vi var kede af de mange indbrud der har været i klubberne i årets løb.

Juletræsfesten sidste år blev afholdt i Brønden.

Der blev afholdt 2 minutters stilhed for HC, der døde den 6. april. Bjarne Sørensen mente at det var de samme der sad i de forskellige bestyrelser, og foreslog at Lejerforeningen blev ophævet, fordi han mente at det var en fagforening, og pengene kun blev brugt på sociale ting, hvorefter Lisbeth foreslog at han kunne melde sig ud (11 stemte for og 1 imod).

  1.  Regnskab (regnskabet blev godkendt med 11 stemmer for og 1 imod)
  2. Indkomne forslag (ingen forslag)
  3. Valg af kasserer (Dorthe Larsen blev genvalgt).

Bestyrelsesmedlem (David Lak blev genvalgt)

2 Suppleanter (Else Wienholtz blev genvalgt og Laila Lieb blev valgt)

Lisbeth Rasmussen blev valgt til revisorsuppleant.

  1. Eventuelt

Else Wienholtz besvarede ved at sige, det er svært at få folk til at stille op, så derfor er det måske årsagen til at det er de samme folk.

 

Der er 115 medlemmer i Lejerforeningen, der var 12 fremmødte.

 

Referent Laila Lieb